OTGS Legal

Lees deze informatie zorgvuldig door. Neem contact met ons op als je twijfels, vragen of opmerkingen hebt.

Privacybeleid

On the Ground Sound heeft als belangrijkste doel je een service aan te bieden waar jij en alle andere gebruikers op ons platform van profiteren. Om je deze service te kunnen bieden, vereist ons platform het gebruik van cookies en opslag van gegevens, waaronder enkele van je persoonlijke gegevens zoals je naam, locatie, muziekvoorkeuren en andere.

We respecteren de privacy van bezoekers aan onze website (www.otgs.io) in hoge mate, met name hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. We hebben daarom een beleidsplan en deze verklaring geformuleerd en geïmplementeerd die als doel heeft om volledige transparantie te geven naar onze bezoekers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waarom we die gegevens verzamelen en de mogelijkheden om je wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen. Lees deze privacyverklaring om ervoor te zorgen dat je begrijpt en instemt met de manier waarop wij omgaan met je gegevens en privacy op ons platform.

Het onderstaande beleid omvat, maar is niet beperkt tot het volgende:

Als je niet akkoord gaat met de bepalingen van ons Privacybeleid, verzoeken wij je onze website / platform / diensten niet te gebruiken.

Onze service is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Iedereen jonger dan 16 jaar in de EER, of jonger dan 13 in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, mag onze platform / website niet gebruiken en mag geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.

Als je meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Website (hierna: “Website”) On the Ground Sound toegankelijk voor gebruikers op https://www.otgs.io.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “OTGS”): OTGS BV, gevestigd te Grote Poelslak 15, 3824HW Amersfoort, Nederland, KvK-nummer: 83958827.

 • Om onze service aan jou en andere gebruikers te leveren, verzamelen wij:
  • informatie die je ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot; je openbare naam, je e-mailadres, je locatie, je profielfoto, links naar andere sociale media-accounts, informatie die deel uitmaakt van je activiteit op ons platform en informatie die wordt verstrekt via communicatie met ons team.
  • informatie over jou die door anderen wordt verstrekt, zoals andere gebruikers en dienstverleners, waaronder maar niet beperkt tot; evenementen waar je optrad en door jou geproduceerde tracks.
  • gebruik gerelateerde informatie, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksinformatie, locatiegegevens en apparaat informatie.
  • informatie van derden, zoals dienstverleners en partners, inclusief maar niet beperkt tot analytische gegevens, betalingverwerkingsgegevens, hostinginformatie en klantondersteuninggegevens.
 • Je persoonlijke gegevens worden verzameld door OTGS en (een) externe processor (en).
 • Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’).
 • Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 •  

Wij gebruiken de gegevens die worden verzameld voor, inclusief maar niet beperkt tot; het leren hoe gebruikers ons platform gebruiken, verbetering van onze service, het aanbieden van een gepersonaliseerde service aan elke gebruiker, het inzicht verschaffen in je voortgang met onze service, het bevestigen van prestaties die door gebruikers worden geclaimd, het detecteren van fraude, spam en misbruik en voor het verhogen van de veiligheid van ons platform.

Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, kunnen met anderen worden gedeeld door je eigen activiteit op ons platform, zoals het posten in je feed, of door ons, bijvoorbeeld wanneer we gegevens delen met derden om hun hulpmiddelen en / of diensten te kunnen gebruiken. Een paar voorbeelden van die tools / services zijn analytische, klantenondersteuning en advertentietools.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je elektronische apparaat (desktop, laptop, telefoon, tablet etc.) wordt geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kunt worden herkend wanneer je onze website bezoekt. Het stelt ons in staat onze website aan te passen aan je behoeften en het vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Wanneer je onze website bezoekt, informeren wij je over het gebruik van cookies.

Totdat je het gebruik van cookies en andere tracking methoden accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking-cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert je deze gebruiksvoorwaarden en accepteert je het gebruik van cookies en andere tracking methoden, tenzij we hebben voorzien in een andere methode voor het accepteren van cookies op onze website. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloginformatie te verzamelen.
 • Anoniem gemaakte analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals aantallen bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Deze cookies laten ons niet zien wie onze sites bezoekt of van welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.
 • Tracking-cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om relevante advertenties weer te geven. Door deze cookies te gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld je persoonlijke interesses afleiden. Gebaseerd op deze informatie kunnen wij of andere organisaties je gerichte advertenties laten zien wanneer je onze of hun website bezoekt. Tracking-cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders wanneer ze op advertenties zijn gericht. Tracking-cookies verwerken meestal persoonlijke gegevens.

Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website:

 • Anoniem gemaakte Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies van OTGS en / of derden worden geïnstalleerd op je apparatuur.

Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

U kunt ons gedetailleerde Cookiebeleid hier vinden.

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.

U kunt deze rechten uitoefenen door de gegevens rechtstreeks aan te passen via de toegang die op ons platform wordt geboden. Als dergelijke toegang niet beschikbaar is, kunt je de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via otgs-legal@otgs.io. Elke aanvraag naar otgs-legal@otgs.io moet vergezeld zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop je je handtekening plaatst en het e-mailadres en telefoonnummer vermeldt waar we contact met je kunnen opnemen. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt je van ons een antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. je verklaart hierbij je te onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor je eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt te gebruiken, worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alle of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OTGS, is ten strengste verboden. Het feit dat OTGS niet onmiddellijk actie kan ondernemen tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmaker te vervolgen.

Met het oog op een goed beheer van de site kan OTGS te allen tijde:

 • de toegang tot de website opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren voor een bepaalde categorie bezoekers,
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of conflicten met de nationale of internationale wetgeving kan veroorzaken of die in strijd is met internet etiquette,
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.
 • OTGS is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van enige van haar functionaliteiten wordt veroorzaakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je verbinding zoekt met onze website. Je moet alle nodige maatregelen treffen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.
 • OTGS is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen jou:
  • vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
  • vanwege het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • OTGS is niet aansprakelijk voor enige schade die jij of derden of je apparatuur ondervinden, als gevolg van het verbinding maken met of gebruik van de website en je zult zich onthouden van elke juridische actie tegen OTGS.
 • Als OTGS betrokken is bij een geschil vanwege je gebruik of misbruik van deze website, heeft OTGS het recht om alle volgende schade op jou te verhalen.
 • In geval van overtreding van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens verlangen, zullen deze aan hen worden verstrekt na een expliciet en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonlijke gegevens niet meer vallen onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
 • Indien enige informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal OTGS voor de verwerking van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.
 • Je kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van OTGS. Als je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: otgs-legal@otgs.io.
 • Uw persoonlijke gegevens kunnen door onze partners voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Als je niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: otgs-legal@otgs.io.
 • Als je bij het bezoeken van onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient je zich te onthouden van verzameling, elk ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betreffende betrokkene(n). OTGS is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.

U kunt geen rechten ontlenen aan de beelden die bij een aangeboden product of dienst op onze website zijn gevoegd.

De Nederlandse wet is van toepassing op deze voorwaarden. De rechtbank in het arrondissement waar OTGS zijn vestigingsplaats heeft, is als enige bevoegd als een geschil met betrekking tot deze voorwaarden zich voordoet, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Voor vragen of klachten over ons privacybeleid of de implementaties ervan, kunt je contact opnemen met: OTGS Legal, otgs-legal@otgs.io.

Laatst gewijzigd: 29 Maart 2022