OTGS Legal

Please review our legal information carefully. Reach out to us if you have any doubts, questions or comments.

Gebruiksvoorwaarden

Go to the English version of this policy.

De Service “On the Ground Sound (OTGS)” (“Service”) wordt via het internet aangeboden door het bedrijf On The Ground Sound (“OTGS”). Meer informatie over OTGS is hier te vinden.

Het gebruik van de Service is onderworpen aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden, evenals ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Lees deze gebruiksvoorwaarden en ons bovenvermelde beleid goed door. Als je niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen in een van deze documenten, dan verzoeken wij je de Service niet te gebruiken. Door de toegang tot of het gebruik van de website en/of diensten aangeboden door OTGS, of door het bekijken, openen, uploaden of downloaden van informatie of inhoud van of naar de Service, verklaar en garandeer je dat je de Gebruiksvoorwaarden en de bovenstaande beleid documenten hebt gelezen en begrepen, deze zal naleven en dat je, 13 jaar of ouder bent als je in de Verenigde Staten woont of, 16 jaar of ouder bent als je in de EAA woont of, meerderjarig bent in het rechtsgebied waarin je woont.

Gelieve ook ons ​​Privacybeleid en Cookiebeleid te lezen om te leren hoe en waarom we gegevens verzamelen en gebruiken op ons platform, evenals de bijbehorende rechten en verantwoordelijkheden.

1.1. Met de Service kun je onder andere een profiel voor jezelf publiceren, deelnemen aan online discussies en in contact komen met andere gebruikers. OTGS helpt hier niet actief aan mee, maar modereert activiteiten op het platform om ervoor te zorgen dat de Service legaal en op de juiste manier wordt gebruikt.

1.2. Om gegevens op te kunnen opslaan op de Service voor later gebruik en om andere geavanceerde functies te gebruiken, moet je je eerst registreren. Na het voltooien van de registratie kun je je direct aanmelden bij je account en de Service gebruiken.

1.3. Je moet je account beveiligen tegen toegang door derden door een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen en strikt vertrouwelijk te houden. OTGS mag ervan uitgaan dat alle acties die vanuit je account zijn ondernomen, nadat je bent ingelogd met je gebruikersnaam en wachtwoord, geautoriseerd en gecontroleerd zijn door jou. Dit betekent dat je aansprakelijk bent voor deze acties, tenzij en totdat je OTGS hebt meegedeeld dat iemand anders je wachtwoord kent.

1.4. OTGS verwerkt je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van de Service, verleen je je toestemming voor alle vormen van verwerking binnen de reikwijdte van de Service. Raadpleeg het OTGS Privacybeleid voor meer informatie.

2.1. Het is niet toegestaan ​​om de Service te gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving. Dit geldt ook voor (onder andere) de opslag en doorgifte van gegevens, met behulp van de Service, die lasterlijk, beledigend of racistisch is, of om profielen te creëren onder de naam van andere mensen of je voor te doen als een andere persoon of een moderator / beheerder van de Service.

2.2. Bovendien is het op de Service verboden:

  • onfatsoenlijke taal te gebruiken;
  • ongewenste informatie te publiceren (off-topic);
  • informatie te publiceren die pornografisch of erotisch van aard is (zelfs indien wettelijk volgens toepasselijk recht);
  • informatie te publiceren in strijd met auteursrechtwetten of hyperlinks naar dergelijke informatie;
  • commerciële activiteiten uit te oefenen;
  • en om activiteiten te ondernemen die de netiquette schendt.

2.3. Mocht OTGS ontdekken dat je een van de bovenstaande zaken overtreed, of een klacht ontvangen die hierop betrekking heeft, dan kan OTGS tussenbeide komen om de overtreding te beëindigen.

2.4. Indien naar het oordeel van OTGS de voortzetting van de werking van de computersystemen of het netwerk van OTGS of derden daadwerkelijk wordt of dreigt te worden beschadigd of in gevaar wordt gebracht, bijvoorbeeld door overmatige verzending van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonlijke gegevens of virusverspreiding, dan kan OTGS alle stappen ondernemen die het redelijkerwijs nodig acht om dergelijke schade of gevaar te voorkomen of af te wenden. OTGS heeft het recht om je bijdragen naar eigen goeddunken te wijzigen.

2.5. OTGS is te allen tijde gerechtigd om een ​​strafrechtelijke aanklacht in te dienen voor alle overtredingen begaan door of via de Service.

2.6. OTGS kan alle schade die het lijdt als gevolg van je overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van je terugvorderen. Je stemt ermee in en vrijwaart OTGS van alle claims van derden die voortvloeien uit je schending van deze gebruiksvoorwaarden.

3.1. OTGS doet al het mogelijke om de Service te allen tijde beschikbaar te hebben, maar biedt geen garanties voor ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. OTGS onderhoudt de Service actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, zelfs als dit de beschikbaarheid van de Service negatief kan beïnvloeden. Onderhoud wordt waar mogelijk van tevoren aangekondigd.

3.3. OTGS kan de Service van tijd tot tijd aanpassen. Je feedback en suggesties zijn welkom, maar uiteindelijk beslist OTGS welke aanpassingen moeten worden uitgevoerd (of niet).

4.1. De Service, de bijbehorende software en alle informatie en afbeeldingen zijn het intellectuele eigendom van OTGS. Geen van deze items mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OTGS, behalve voor zover toegestaan ​​door dwingend recht.

4.2. Informatie die je uploadt, opslaat of verwerkt met behulpd van de Service is en blijft je eigendom (of het eigendom van je leveranciers of licentiegevers). OTGS claimt geen eigendomsrechten over jouw content. Je gaat er hierbij mee akkoord dat je OTGS een licentie geeft voor het gebruik van jouw content voor de Service en alles wat daarbij hoort, inclusief advertenties voor de Service.

4.3 Je gaat ermee akkoord geen content te uploaden, op te slaan, te verwerken of te embedden in de Service waartoe je niet de benodigde rechten hebt.  

4.4. Je kunt de licentie van de vorige clausule beëindigen door de betreffende informatie te verwijderen en / of de overeenkomst te beëindigen.

4.5. Je mag naar eigen goeddunken informatie die je publiceert of opslaat met behulp van de Service wijzigen of verwijderen.

4.6. Als je informatie naar OTGS verzend, bijvoorbeeld een foutenrapport of een suggestie voor verbetering, verleen je OTGS een eeuwigdurende en onbeperkte licentie om deze informatie voor de Service te gebruiken. Dit is niet van toepassing op informatie die je uitdrukkelijk als vertrouwelijk bestempeld.

4.7. OTGS zal zich onthouden van toegang tot gegevens die je opslaat of overdraagt met behulp van de Service,tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de Service of OTGS wordt gedwongen om dit te doen door de wet of de instructie van de bevoegde autoriteit. In deze gevallen zal OTGS alles in het werk stellen om de toegang tot de informatie zoveel mogelijk te beperken. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

5.1. Als je content op de Service ontdekt waarvan je denkt of weet dat deze in strijd is met jouw auteursrecht, het auteursrecht van iemand anders of enig ander intellectueel eigendomsrecht, meld dit dan graag zo snel mogelijk per e-mail aan otgs-legal@otgs.io.

5.2. Als je inhoud op de Service ontdekt waarvan je denkt of weet dat deze in strijd is met je handelsmerkrechten, meld dit dan graag zo snel mogelijk per e-mail aan otgs-legal@otgs.io.

5.3 Als je inhoud ontdekt die onze Gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins onwettig, beledigend of lasterlijk is, meld dit dan graag zo snel mogelijk per e-mail op otgs-legal@otgs.io.

6.1. OTGS kan advertenties van haar sponsors op de Service publiceren.

6.2. Het is niet toegestaan ​​om advertenties, die aan je worden getoond, te blokkeren. OTGS heeft het recht om je toegang tot de Service op te schorten of te blokkeren als advertentieblokkering wordt gedetecteerd.

6.3. Raadpleeg OTGS’s Privacybeleid voor meer informatie over je privacy in verband met advertenties.

DE SERVICE WORDT GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT”, “ZOALS BESCHIKBAAR”, EN “MET ALLE FOUTEN”.

OTGS GEEFT GEEN BELOFTEN, GARANTIES, VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK (UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND) MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF EEN DEEL OF ONDERDELEN DAARVAN, ENIGE CONTENT, OF ENIGE GEKOPPELDE DIENSTEN OF ANDERE EXTERNE DIENSTEN. OTGS GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ZONDER ONDERBREKING, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE SERVICE OF EEN DEEL OF DELEN VAN DE CONTENT, OF DAT DE SERVERS ACHTER HET PLATFORM WERKT OF VRIJ ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. OTGS GARANDEERT NIET DAT DOORGIFTE VAN CONTENT GEUPLOAD NAAR HET PLATFORM VEILIG ZAL ZIJN OF DAT ONDERDELEN DIE ZIJN ONTWORPEN OM ONBEVOEGDE TOEGANG, DELEN OF DOWNLOAD VAN INHOUD TE VERHINDEREN, IN ALLE GEVALLEN EFFECTIEF ZULLEN ZIJN EN GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WETTIG IS IN EEN BEPAALD RECHTSGEBIED.

OTGS EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, PARTNERS, OPVOLGERS EN VERKOPERS, EN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS, AGENTEN, DIRECTEUREN, OFFICIEREN EN AANDEELHOUDERS, WIJZEN MET NAME ALLE VOORNOEMDE GARANTIES EN ENIGE ANDERE GARANTIES AF DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN ZIJN OPGENOMEN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

WAAR DE WET VAN EEN JURISDICTIE IMPLICIETE OF ANDERE GARANTIES ZOALS BESCHREVEN IN DEZE EXONERATIECLAUSULE BEPERKT OF VERBIEDT, ZIJN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DE WET VAN EEN DERGELIJKE RECHTSGEBIED VAN TOEPASSING IS OP DEZE OVEREENKOMST.

BEHALVE IN GEVAL VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID IS OTGS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF ENIG VERLIES OF SCHADE IN VERBAND HIERMEE. OTGS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, GEMISTE BESPARINGEN OF SCHADE DOOR BEDRIJFSONDERBREKING EN / OF HET NIET KUNNEN KRIJGEN VAN TOEGANG TOT DE SERVICE OF ENIGE DEEL OF DELEN DAARVAN, OF ENIGE CONTENT OF ENIGE EXTERNE DIENSTEN VIA DE DIENST.

SCHADE KAN SLECHTS SCHRIFTELIJK WORDEN GECLAIMD BINNEN TWEE MAANDEN NA DE ONTDEKKING. IN HET GEVAL VAN OVERMACHT IS OTGS NOOIT AANSPRAKELIJK OM SCHADE VAN JE TE COMPENSEREN. ONDER OVERMACHT WORDT VERSTAAN ONDER ANDERE STORINGEN OF NIET-BESCHIKBAARHEID VAN HET INTERNET, DE TELECOMMUNICATIE-INFRASTRUCTUUR, STROOMSTORINGEN, RELLEN, FILES, STAKINGEN, BEDRIJFSSTORINGEN, ONDERBREKINGEN IN DE AANVOER, BRANDEN EN OVERSTROMINGEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN OTGS IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST MEER DAN 100 EURO OF (INDIEN VAN TOEPASSING) DE BEDRAGEN DIE JE OTGS HEBT BETAALD VOOR DE DIENSTEN GEDURENDE DE LAATSTE TWAALF (12) MAANDEN DIE AAN DE CLAIM AANLEIDING BIEDEN.

WAAR TOEPASSELIJK RECHT DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE UITSLUIT, ERKEN JE AKKOORD TE ZIJN DAT DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN EEN REDELIJK EN BILLIJKE VERDELING VAN DE RISICO’S TUSSEN JOU EN OTGS EN WEZENLIJKE ONDERDELEN VAN DE AFSPRAAK TUSSEN JOU EN OTGS WEERSPIEGELEN , EN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN OTGS BEPERKT ZAL ZIJN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.

9.1. Deze overeenkomst treedt in werking zodra je de Service voor het eerst gebruikt en blijft daarna van kracht totdat de overeenkomst wordt beëindigd.

9.2. Als je deze overeenkomst als consument hebt gesloten, kunt je de overeenkomst op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van één maand, gerekend vanaf het moment van de kennisgeving. Niet-consumenten kunnen de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden.

9.3. OTGS heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als je de Service in de afgelopen 18 maanden helemaal niet hebt gebruikt. In een dergelijk geval zal OTGS eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat is verbonden met je account.

10.1. OTGS kan deze Gebruiksvoorwaarden, evenals eventuele prijzen op elk moment wijzigen of vervangen. De datum van de laatste wijziging staat vermeld aan het einde van dit document. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op updates.

10.2. OTGS zal via de Service materiële wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden ten minste dertig dagen voordat ze van kracht worden aankondigen.

10.3. Als je een wijziging of toevoeging niet wilt accepteren, kunt je de overeenkomst beëindigen vanaf de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Gebruik van OTGS na de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden betekent dat je akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden en bepalingen.

11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Tenzij anders bepaald door dwingend toepasselijk recht, zullen alle geschillen die ontstaan ​​in verband met OTGS worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de hoofdvestiging van OTGS.

11.3. Voor elke clausule in deze algemene voorwaarden die vereist dat een verklaring “schriftelijk” moet zijn om rechtsgeldig te zijn, is een verklaring per e-mail of communicatie via de On The Ground Sound (OTGS) Service voldoende, mits met voldoende zekerheid de authenticiteit van de afzender kan worden vastgesteld en de integriteit van de verklaring niet is aangetast.

11.4. Elke versie van mededelingen van informatie zoals vastgelegd door OTGS wordt geacht authentiek te zijn, tenzij je het tegendeel bewijst.

11.5. In het geval dat een deel van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst. De partijen komen in dat geval een of meer vervangende bepalingen overeen die de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling(en) benaderen binnen de grenzen van de wet.

11.6. OTGS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij als onderdeel van een overname van On The Ground Sound (OTGS) of de bijbehorende bedrijfsactiviteiten.

Laatste wijziging: 29 Maart 2022